Menu

Nie wiem ile osób zna styl OSMapa-Topo Michała Mackiewicza, który można podziwiać między innymi na OSMAPA.PL ale postanowiłem go rozszerzyć o czasy przejść szlaków i przewyższenia. Obecny efekt to:
Obrazek
Teraz kolejno jak tego dokonałem.

1. Po pierwsze potrzebujemy zrobić pewien init. Polega on na dodaniu nowej tabeli z naszymi czasami, oraz brakujących funkcji do postgisa.


CREATE TABLE planet_trails_times (
 id serial,
 dist double precision,
 up double precision,
 up_rev double precision
);

SELECT AddGeometryColumn('planet_trails_times','line',900913,'LINESTRING',2);

CREATE OR REPLACE FUNCTION SUM_BIGGER(double precision[],double precision) RETURNS double precision[] AS $$
DECLARE
  stat ALIAS FOR $1;
  newval ALIAS FOR $2;
  newstat double precision[];
BEGIN
  IF stat[1]<0 THEN
   newstat[1]:=0;
   newstat[2]:=0;
   newstat[3]:=newval;
  ELSE
   IF stat[3]


Te funkcje służą nam do zliczania wysokości dla szlaku, ale o tym później.
2.Następny etap jest nieco bardziej skomplikowany. Polega on na wyciągnięciu z OSM wszystkich relacji dla szlaków turystycznych, następnie wyszukaniu skrzyżowań i pocięciu szlaków za pomocą tych skrzyżowań. Potem następuje UPDATE, który wylicza czas i przewyższenie. Działa on w ten sposób, że liczy poziomice i tutaj do gry wchodzi nowa funkcja agregująca, która zwraca wynik będący przewyższeniem. Np. z danych 100,110,100,120 zwróci 30 i 10, czyli sumowanie w momencie gdy poprzednia jest większa (w dwie strony)

BEGIN TRANSACTION;
-- Clear
TRUNCATE TABLE planet_trails_times;
-- New tmp table with trails and cutting lines.
create temporary table tmp_trails(type text,line geometry not null) on commit drop;
-- Add trails with type='trail'
INSERT INTO tmp_trails(type,line)
SELECT name, geom FROM (
 SELECT 'trail' as name, (ST_Dump(ST_LineMerge(p.trail))).geom as geom FROM
 (
  SELECT ST_Collect(way) As trail
  FROM planet_osm_rels as relations,planet_osm_line as lines
  WHERE ('hiking' = ANY (relations.tags) OR 'foot' = ANY (relations.tags) )AND 'route' = ANY (relations.tags) AND lines.osm_id = ANY (parts)
  GROUP BY relations.id --LIMIT 10 --remove LIMIT!!!!!!
 ) As p
)As w WHERE ST_Intersects(w.geom, ST_Transform( CAST('srid=94326;POLYGON((13.03 55.1,13.03 48.39,25.69 48.39,25.69 55.1,13.03 55.1))'::geography AS geometry),900913 ) );
create temporary table tmp_lines(line geometry not null) on commit drop;
create temporary table tmp_clines(line geometry not null) on commit drop;
-- Get Diff
INSERT INTO tmp_lines (
 SELECT DISTINCT (ST_Dump(ST_Difference(t1.line,t2.line))).geom AS line FROM tmp_trails AS t1, tmp_trails AS t2 WHERE ST_Intersects(t1.line,t2.line)
 UNION SELECT line FROM tmp_trails
);
INSERT INTO tmp_clines (
 SELECT DISTINCT (ST_Dump(ST_Difference(trails.line,tCross.crosses))).geom AS line FROM
 ( 
  -- Make multiline
  SELECT ST_Collect(ST_MakeLine(ST_Translate(n.point,0.000001,0.000001), ST_Translate(n.point,-0.000001,-0.000001))) AS crosses FROM
   (
   -- Lines to points
   SELECT DISTINCT ST_StartPoint(t.line) AS point FROM tmp_lines AS t
   UNION
   SELECT DISTINCT ST_EndPoint(t.line) AS point FROM tmp_lines AS t
   ) AS n
  ) AS tCross
 , tmp_trails AS trails WHERE trails.type LIKE 'trail'
);
INSERT INTO planet_trails_times(line)
(
 SELECT DISTINCT r.l FROM
 (
  SELECT line AS l FROM tmp_clines WHERE ST_Length(line)>0.001
 ) AS r
);
COMMIT;
--times
UPDATE planet_trails_times SET dist = f.dist, up=f.up,up_rev = f.up_rev FROM
(
SELECT id, uphill[1] as up,uphill[2] as up_rev,dist FROM
(
 SELECT id,(SUM_AGG(elev)) AS uphill,MAX(dist) AS dist FROM
 (
  SELECT * FROM
  (
   SELECT elev,planet.id,ST_Length(planet.line)*ST_Line_Locate_Point(planet.line,(ST_Dump(ST_Intersection(planet.line,the_geom))).geom) As dist FROM contour,
   (
    SELECT * FROM planet_trails_times
   ) AS planet
   WHERE ST_Intersects(the_geom,planet.line)
  ) As f ORDER BY dist
 ) AS f GROUP BY f.id
) AS f
) As f WHERE planet_trails_times.id=f.id;


3. Ostatnia część to styl do Mapnika


<Layer>
<StyleName>Time_nodes</StyleName>        <Datasource>
    &datasource-settings;   <Parameter name="table">
(          
SELECT DISTINCT point as way FROM (
SELECT ST_StartPoint(t.line) AS point FROM planet_trails_times AS t   
-- WHERE line ST_Intersects(!bbox!)
UNION        
SELECT ST_EndPoint(t.line) AS point FROM planet_trails_times AS t
-- WHERE line ST_Intersects(!bbox!)   
) As t)As w
</Parameter>
<Parameter name="geometry_field">way</Parameter>
<Parameter name="geometry_table">planet_osm_line</Parameter>    
 </Datasource>
</Layer>      
          
<Style name="Time_text">
    <Rule>   
        &maxscale_zoom13;  &minscale_zoom17;
<TextSymbolizer name="normal" face_name="DejaVu Sans Book" halo_fill="#d0ffd0" halo_radius="3" size="10" fill="#F33" placement="line" dy="15" max_char_angle_delta="50" spacing="1700" min_distance="50" avoid_edges="true" opacity="0.8" minimum-path-length="250" />
    </Rule>   </Style>
          

<Layer>       
 <StyleName>Time_text</StyleName>
 <Datasource>       <Parameter name="type">postgis</Parameter>
    <Parameter name="dbname">***</Parameter>    <Parameter name="user">***</Parameter>
    <Parameter name="extent">1558472,6257910,2693932,7400780</Parameter>         
    <Parameter name="table">
(          
SELECT line as way, ( '←' || to_char(round((up*0.08+dist*15/1000)/5)*5 ,'999D')|| 'min[' ||to_char(up, '9999')||'m]' || '{'|| to_char(dist/1000,'99D9' ) ||'km}' || to_char(round((up_rev*0.08+dist*15/1000)/5)*5 ,'999D')|| 'min[' ||to_char(up_rev, '9999')||'m]' || '→' ) As normal FROM
(          
SELECT up,up_rev,dist,ST_Translate(line, ST_X(center)-ST_X(line_center),ST_Y(center)-ST_Y(line_center) ) as line FROM
(          
SELECT up,up_rev,dist,line,center,ST_Line_Interpolate_Point(line, 0.5) as line_center FROM
(          
 SELECT ST_MakeLine(ST_StartPoint(line),ST_EndPoint(line)) as line, ST_Line_Interpolate_Point(line, 0.5) as center,
  (CASE WHEN up IS NULL THEN 0 WHEN degrees(ST_Azimuth(ST_StartPoint(line), ST_EndPoint(line))) < 180 THEN up_rev ELSE up END) as up,   
  (CASE WHEN up_rev IS NULL THEN 0 WHEN degrees(ST_Azimuth(ST_StartPoint(line), ST_EndPoint(line))) < 180 THEN up ELSE up_rev END) as up_rev,
  dist FROM planet_trails_times WHERE ST_Intersects (line,!bbox!)   
) as f4
) as f3       
) as f2
) as f1       
    </Parameter>
    <Parameter name="geometry_field">way</Parameter>   
    <Parameter name="geometry_table">planet_osm_line</Parameter>
</Datasource>   </Layer>

Pierwsza warstwa to kropki reprezentujące skrzyżowania, druga bardziej skomplikowana to wypisywanie czasów. Główny problem polegał na tym, iż mapnik nie bierze pod uwagę kierunku drogi, a ja oczywiście muszę uwzględnić czy kierunek wypisywania tekstu jest zgodny z kierunkiem linestringa, czy przeciwny.

Styl można obejrzeć Tutaj. Nie jest on w pełni gotowy dlatego mogę go nazwać wersją alpha.

Komentarze:

Dodaj komentarz: